Kallelse till årsstämma i Waystream Holding AB (publ)

Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2017 kl. 12.00, Kista Science Tower, Kista.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2017
 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 22 maj 2017

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till: Waystream Holding AB, Färögatan 33, 164 51 KISTA eller via telefon 070-553 20 20, e-mail: susanne.torrbacka@waystream.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB måndagen den 22 maj 2017. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 22 maj 2017 på adressen Färögatan 33, 164 51 KISTA.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på bolagsstämman.

 1. 1.     Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. 2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. 3.     Godkännande av dagordning.
 4. 4.     Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. 5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. 6.    Föredragning av framlagd årsredovisningen, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
 7. 7.     Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. 8.     Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9. 9.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. 10.  Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
 11. 11.   Val av styrelse och, i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuellt revisorssuppleant.
  1. 12.  Styrelsens förslag till beslut om optionsprogram.
  2. 13.  Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
  3. 14.  Valberedningens förslag till beslut.
  4. 15.  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning samt revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress  Färögatan 33,  164 51  KISTA och på bolagets hemsida www.waystream.com från och med 8 maj 2017. Kallelsen och övriga handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Torrbacka, CFO Waystream
Mobil: +46 (0) 705 53 20 20
E-post: susanne.torrbacka@waystream.com  

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.