Hållbarhetsplan

Waystream bekräftar vikten av FN:s Sustainable Development Goals (SDGs) som en gemensam global ambition att skydda vår planet och skapa välstånd för alla. Som företag har vi en stor påverkan genom att anpassa vårt sätt att arbeta för att möta behoven från morgondagens generationer. I vår hållbarhetsagenda har vi integrerat de SDG:er där vi ser att vår verksamhet kan bidra. Vår långsiktiga ambition är att minska vår miljöpåverkan och på sikt uppnå klimatneutralitet och sträva efter förbättrad mångfald bland vår personal. Vår bransch kännetecknas av hög förbrukning av el genom att våra produkter drivs med elektricitet. Det är därför av vikt att Waystream beaktar miljöaspekter och elförbrukning i våra produkter. Waystream ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och, i de delar av verksamheten där det är möjligt, förebygga att förorening uppkommer.

Ladda ner vår Hållbarhetsplan här.