Bolagsordning

Waystream AB är ett svenskt aktiebolag. Bolagsordningen är därför på svenska

Bolagsordning
Organisationsnummer: 556904-6476

§ 1 Firma
Bolagets firma är Waystream Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall direkt eller indirekt äga och förvalta aktieinnehav i bolag som utvecklar och tillhandahåller hårdvara och mjukvara, erbjuder tjänster, företrädesvis support, konsulting och utbildning, inom data och telekommunikation och idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.
Bolaget skall ha 1-2 godkända eller auktoriserade revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller 1 registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

 • Val av ordförande vid stämman;
 • Upprättande och godkännande av röstlängd;
 • Godkännande av dagordning,
 • Val av en eller två justeringsmän;
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 • Föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 • Beslut
 • om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 • om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 • om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 • Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 • Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
 • Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.