Utdelning och utdelningspolicy

Bolaget har under räkenskapsåren 2013 till 2021 inte genomfört någon utdelning.

Vinstmedel skall återinvesteras i rörelsen för finansiering av bolagets långsiktiga strategi, inklusive eventuella förvärv. 

Eventuella framtida utdelningar och storleken därav kommer att fastställas utifrån bolagets långsiktiga tillväxt, resultatutveckling och kapitalbehov med hänsyn tagen till vid var tid gällande mål och strategier.