Bokslutskommuniké januari - december 2018 - Uppgraderingar och teknikskiften ger upphov till nya affärer

Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december)

 • Nettoomsättningen minskade med 43% jämfört med samma period föregående år, 12 680 (22 243) tkr
 • Rörelseresultat uppgick till -27 020 tkr för perioden jämfört med -10 191 tkr för samma period föregående år. 2018 års siffra innehåller en nedskrivning på 20 937 (6 000) tkr samt ett avgångsvederlag till avgående vd på 1 734 tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -21 645 (-7 635) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 727 (-4 200) tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till -3,2 (-1,1) kr

Helåret 2018

 • Nettoomsättningen minskade med 13% jämfört med samma period föregående år, 70 009 (80 198) tkr
 • Rörelseresultat uppgick till -30 965 tkr för perioden jämfört med -9 576 tkr för samma period föregående år. 2018 års siffra innehåller en nedskrivning på 20 937 (6 000) tkr samt ett avgångsvederlag till avgående vd på 1 734 (1 892) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -24 942 (-7 656) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 378 (8 576) tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till -3,7 (-1,1) kr
 • Ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2018Tf vd Susanne Torrbacka kommenterar kvartalet

I november beslutade styrelsen att entlediga bolagets dåvarande vd och jag har fått styrelsens förtroende att axla rollen som tillförordnad verkställande direktör. Efter drygt tre år som cfo, i vilken funktion jag parallellt fortsätter, är jag väl bekant med bolaget och trygg med att axla båda rollerna till dess att en ny vd är på plats.

Q4 bjöd inte på några glädjesiffror, omsättningen sjönk med 43% jämfört med samma period föregående år, en försämring som även återspeglats hos andra aktörer på fiber-till-hemmet marknaden i Norden. Nyutbyggnadstakten har stannat av samtidigt som våra större kunder haft kvar lager av switchar sedan den stränga våren med kyla och storm som förskjutit grävande för utbyggnad. Detta gör att satsningen utomlands blir än viktigare för framtida försäljning då det behövs en bredare kundbas för fortsatt tillväxt. Waystream ser dock positivt på 2019 med en bra orderingång gällande utbyte av äldre FastEthernet switchar samt ett antal nya kunder i Italien och Slovenien/Balkan.

Marginalen gick ner till 43 (52) %.  Ett sämre tillväxt än väntat andra och tredje kvartal innebar dessutom att vi hade för mycket produkter på lager som band kapital. Under fjärde kvartalet har vi haft en del kampanjer för att minska vårt lager och frigöra kapital, men det innebär också att marginalen försämras. Vi har under kvartalet förstärkt kassan med ett lån på 2 miljoner kronor från ett konsortium av ägare. Det, tillsammans med att vi minskat vårt lager, har gjort att vår likviditet stabiliserats.

Efter en årlig genomgång av våra immateriella anläggningstillgångar, det vill säga utvärdering av viss produktutveckling i kombination med förväntad försäljningstillväxt och konkurrenssituationen avseende produkten, har vi beslutat skriva ner värdet med 21 miljoner kronor. Vår bedömning är att bolaget inte kan realisera alla anläggningstillgångar inom produktlivscykeln. Nedskrivningen påverkar inte kassaflödet. 

Effektivare och en mer renodlad organisation

Under årets sista månader har vi internt sett över vår organisation och ytterligare intensifierat vårt fokus på försäljning både i Sverige och internationellt, ett arbete som fortfarande pågår. I arbetet ingår att se över såväl våra kärnvärden som organisationen i sin helhet för att effektivisera, slimma och anpassa den interna kompetensen så att balansen mellan produktutveckling och försäljning är i jämnvikt.

Innovation i takt med tiden

Waystream är och förblir ett innovationsbolag som utvecklar och levererar avancerad digital infrastruktur. Vi är fokuserade och gör uteslutande det vi är bäst på – pålitlig, avancerad, men ändå lätthanterlig digital infrastruktur. Det gör också att varken vi eller kunderna bär onödiga kostnader.

I och med att digitaliseringstakten snabbt ökar både i Sverige och på utländska marknader, ger det Waystream en stor växande potential. I dagsläget ligger insatserna främst i Tyskland, Österrike, Norra Italien och Slovenien. Vårt fokus är att fortsätta utveckla marknadens bästa nätverksprodukter och mjukvaror, samtidigt som vi fortsätter utveckla vårt partnernätverk både nationellt och internationellt. Under Q4 har vi intensifierat våra partnerrelationer för att få det bästa stödet på de europeiska marknader där vi redan finns, samt anpassat säljkåren till dessa marknader.

Våra kunder uppskattar våra produkter, tjänster och mjukvara, eftersom de levererar säkra, tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med en fenomenalt hög stabilitet. Det har inte minst affären med Pite energi samt affären med Energi Fyn i början på januari 2019 bevisat.

Tf vd Susanne Torrbacka

För mer information, vänligen kontakta: 

Susanne Torrbacka, tf vd Waystream 

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

Om Waystream 

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl.08:30 CET.