Delårsrapport januari – juni 2016 – Waystream Holding AB (Publ)

Perioden i sammandrag

1 april - 30 juni 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 14 519 (12 786) tkr.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 013 (1 316) tkr.
  • Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 848 (396) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 404 (4 581) tkr.

1 januari - 30 juni 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 25 717 (26 208) tkr.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 334 (1 792) tkr.
  • Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 447 (-7) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 874 (6 965) tkr.
Koncernen i sammanfattning
Belopp i tkr
2016  
apr-jun      
2015 
apr-jun       
2016
jan-jun      
2015
jan-jun      
2015   
jan-dec     
Nettoomsättning  14 519  12 786  25 717  26 208  56 445 
Rörelseresultat före avskrivning    
(EBITDA)
2 013  1 316  2 334   1 792  4 048 
Rörelseresultat (EBIT) 904  495  552  187  912 
Resultat efter finansiella poster 848 396 447 -7 468
Rörelsemarginal 6% 3% 2% 0% 1%
Vinst per aktie 0,1 0,7 0,1 0,0 0,0
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
-1 404 4 581 874 6 965 5 030
Disponibla medel 12 673 6 696 12 673 6 696 21 806
Balansomslutning 71 527 46 139 71 527 46 139 73 677
Soliditet 69% 45% 69% 45% 67%

Kommentar från vd Johnny Hedlund: 

Under andra kvartalet har vi sett en ökad aktivitet både hos befintliga och potentiella kunder vilket också återspeglas i våra siffror. Omsättningen har ökat med nästan 14 procent jämfört med föregående kvartal och uppgick till 14,5 MSEK.

MPC480, vår nya plattform som färdigställdes under förra året, har mottagits väl av marknaden och införsäljningen pågår nu aktivt. Med MPC480 blir det möjligt för oss att närma oss operatörer i en betydligt större storlek än vad som tidigare varit möjligt. Det sker nu tester och diskussioner med ett flertal kunder i såväl Europa som i Asien, däribland Indien, vilket bådar gott för framtiden. Den stora fördelen med MPC480 är att den är väldigt kompentent och flexibel vilket innebär att den kan anpassas och tilldelas olika uppgifter beroende på behovet där den används.

I samband med introduktionen av MPC480 har vi också implementerat en ny försäljningsmodell som bygger på pay-as-you-grow. Modellen gör det möjligt för såväl stora som små kunder att rulla ut en avancerad Edge-router i olika roller och enbart betala för den funktionalitet som behövs just där och då. För Waystreams del innebär det att inträdesbarriären för att sälja våra produkter sänks då våra kunder kan testa våra produkter i begränsad omfattning för att sedan enkelt kunna skala upp och addera ytterligare funktionalitet. Att erbjuda marknaden högkvalitativa produkter och mjukvaror med en prissättningsmodell som stödjer våra kunders affär är viktigt för oss och med pay-as-you-grow-modellen gör vi just detta.

Den skandinaviska marknaden fortsätter att vara vår starkaste marknad och försäljningen går bra, innan sommaren meddelade vi till exempel att Homenet i Norge har valt vår ASR6000 för sin fortsatta utbyggnad. Det är förstås glädjande att få förnyat och utökat förtroende.

Även internationellt arbetar vi vidare i ett högt tempo och vi ser stor potential på ett flertal marknader. Polen är ett exempel på en sådan marknad som vi bedömer som mycket intressant med ett flertal projekt under upphandling. Utfallet är till viss del beroende av de ansökningar om EU-finansiering för utbyggnad av bredband via fiber som nu görs av systemintegratörer och operatörer. Vi följer också med stort intresse utvecklingen av bredbandsnätet i Tyskland, där vi ser att det finns goda chanser att detta kommer ta fart och därmed öppna upp för nya affärsmöjligheter längre fram. Likaså Storbritannien, men kanske främst Irland uppvisar potential och vi har inlett initiala diskussioner med de två största bredbandsaktörerna där.

Efter flera månader av utbildning och tester i laboratoriemiljö påbörjade vi i juli ett långtidstest hos Digicable i Calcutta Indien. Långtidstestet innebär att Digicable nu testar flera av våra produktfamiljer i kommersiell drift, däribland MPC480 som testas i flera olika roller i deras nät. Testerna planeras vara klara under augusti.

Andra goda nyheter är att vi under kvartalet rekryterat en Senior Systems Engineer, som startar i augusti, till vår R&D-organisation. Vi kommer även att fortsätta anställa framöver. Dessutom har vi nyligen tilldelats det högsta kreditbetyget ett aktiebolag kan ha, nämligen AAA, vilket är ett bevis på att Waystream är en trygg partner för framtiden både för kunder och leverantörer. Under det gångna kvartalet har vi vidare, som andra leverantör i världen, fått våra produkter ASR6000 och MS4000 certifierade enligt den senaste SKA-standarden för säker kundanslutning från Svenska Stadsnätsföreningen. Certifieringen är en viktig kvalitetsmarkering på att nätet byggts rätt och vi är självfallet mycket stolta över detta.

Nu när hösten är på väg är vi redo att skruva upp trycket än mer. Det kommer att bli en spännande och intensiv period och vi ser fram emot att ta till vara på de möjligheter som vi nu har framför oss.

För mer information, vänligen kontakta:

Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl.08:00 CET.