Delårsrapport januari - juni 2019 - Världens snabbaste stadsnät

Andra kvartalet (1 april – 30 juni)

  • Nettoomsättningen minskade med 12% jämfört med samma period föregående år, 14 502 (16 490) tkr
  • Rörelseresultat uppgick till 2 054 tkr för perioden jämfört med -3 374 tkr för samma period föregående år.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 457 (-2 751) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -533 (419) tkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,2 (-0,4) kr

Första sex månaderna (1 januari – 30 juni)

  • Nettoomsättningen minskade med 24% jämfört med samma period föregående år, 29 314 (38 422) tkr
  • Rörelseresultat uppgick till 3 203 tkr för perioden jämfört med -3 634 tkr för samma period föregående år.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 220 (-2 965) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 729 (4 486) tkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,3 (-0,4) kr

Tf vd Susanne Torrbacka kommenterar kvartalet

Under kvartalet har vi lanserat vår nya portfölj av accessprodukter, som erbjuder upp till 10 gånger högre anslutningshastighet per användare och därmed stödjer vår vision om det uppkopplade samhällets möjlighet för kommunikation. De nya switcharna möjliggör bredbandshastighet på upp till 10Gbit/s per användare vilket är mellan tio och hundra gånger snabbare än de tjänster som erbjuds idag. Samtidigt dubblerar vi antalet möjliga användare som kan anslutas genom att lansera en 48-portars switch. Den nya portföljen inkluderar även produkter som tål större temperaturintervaller vilka lämpar sig väl för behoven i Mellan- och Sydeuropa där tillgången till vältempererade utrymmen under sommarmånaderna ofta är en utmaning. Det ger oss en unik marknadsposition.

De nya produktfamiljerna har fått ett gott mottagande och flera kunder är redan igång med tester. Först ut att testa de nya switcharna är vår kund, Affärsverken i Karlskrona, som driver flera stadsnät i Blekinge. Waystreams nya ASR 8000 blir en central del av deras fortsatta utbyggnad och uppgradering.

Produktlanseringen av de nya produkterna gjordes tillsammans med vår partner i Tyskland på ANGACOM i juni. Skälet till att vi valde Tyskland är den expansiva fas den marknaden befinner sig i med många operatörer i ett tidigt stadie av sin utbyggnad. Gensvaret har också varit mycket positivt. Vår satsning på marknader utanför Skandinavien ligger bra i tiden. Även om Tysklands utbyggnad av fiberinfrastruktur och uppkopplingshastigheter hittills har varit trögare än vår hemmamarknad ser vi att behovet för våra produkter ökar. Vi har anledning att anta att utbyggnaden numera kommer att gå i snabbare takt än vad som skedde i Sverige. Den tyska marknaden efterfrågar just accessprodukter med hög portdensitet och att de tål höga temperaturer. Våra nya accessprodukter möter dessa krav vilket gör att vi med tillförsikt går in i nästa kvartal.

Under perioden har vi vänt resultatet från minus till plus. De omstruktureringar och finslipningar av organisationen som genomförts har burit frukt, och vi har idag ett effektivare och mer uthålligt företag. Omsättningen uppgick till 14 502 (16 490) tkr; en minskning med 12 %. Det är framförallt försäljningen på den nordiska marknaden som minskat, vilket till viss del vägs upp av ökningen utanför Norden. Allt som allt är detta i överensstämmelse med förväntningarna för perioden. 

Vi har numera bättre kompetens samt balans mellan produktutveckling och försäljning. Våra kunder uppskattar våra produkter som är säkra, tillförlitliga och användarvänliga, vilket möjliggör för våra kunder att leverera nätverkstjänster med hög stabilitet. Nu gäller det att utnyttja vår unika marknadsposition med produkter som matchar kundernas behov i såväl Sverige som på utländska marknader.

För mer information, vänligen kontakta: 

Susanne Torrbacka, tf vd Waystream

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

Om Waystream 

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399 

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:30 den 22 augusti 2019.