Delårsrapport januari-mars 2023

Sammanfattning första kvartalet
• Nettoomsättningen ökade med 20,1 % till 30 380 (25 296) tkr
• Bruttoresultatet ökade med 8,1 % till 18 624 (17 224) tkr
• Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 1 973 (5 735) tkr
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 354 (4 211) tkr
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 959 exklusive KPO* (4 211) tkr
• Rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (16,6) %
• Nettoresultatet uppgick till 295 (3 288) tkr
• Nettoresultatet uppgick till 900 exklusive KPO* (3 288) tkr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 668 (8 379) tkr
• Resultatet per aktie uppgick till 0,04 (0,41) kr

Fortsatt hög investeringstakt – för långsiktig tillväxt

Första kvartalet 2023 blev ytterligare ett bra kvartal där vi överträffar vårt tillväxtmål. Glädjande är att vi kunnat påbörja leveranserna till vår stora kund i Tyskland samt att vi invigt vårt nya kontor i Hamburgregionen vilket medfört initiala kostnader men kom­mer att bidra till ökade möjligheter till dialog med potentiella kunder. Detta ligger helt i linje med vår strategi att investera i ökad markandsnärvaro och produktutveckling för att kunna vinna nya kunder och vidareutveckla våra produkter för att framtidssäkra installerad bas bland våra existerande kunder.

Omsättningen under kvartalet landade på 30.4 MSEK, med ett rörelseresultat exklusive KPO på 1 MSEK med en rörelsemarginal på 3,2 %. Vi visar en tillväxt som överträffar vårt tillväxtmål. Lönsamheten når inte upp till målet. Det lägre rörelseresultatet är kopplat till vår ökade investeringstakt i kombination, produktmix där vi sålt mer produkter med lägre marginal samt de uppskjutna leveranserna till senare på året på ett antal miljoner som vi tidigare informerat om. Jämfört med första kvartalet 2022 har vi ökat vår sälj- och mark­nadskapacitet för att kunna fortsätta öka vår nykunds­bearbetning, delta i fler evenemang, utveckla befintlig kundvård, förbättra supporten, vi har öppnat kontor i Tyskland för att öka vår närvaro på plats där vi nu har 4 anställda som fokuserar på Tyskland jämfört med 1 motsvarande tid förra året. Utöver detta har vi ökat våra investeringar ytterligare på vår teknikavdelning och produktutveckling i enlighet med det vi tidigare har kommunicerat. Sammanlagt har vi ökat våra inves­teringar med över 5 MSEK jämfört med föregående år.

Under 2022 skrev vi ett par större avtal/ramavtal med kunder i Norden/Baltikum och i Tyskland som har andra teknikkrav än stadsnäten generellt sett, det kräver investeringar från Waystreams sida, vilket vi har varit helt införstådda med under upphandlingsfasen och haft med i våra kalkyler. Våra pågående utveck­lingsprojekt av ny funktionalitet ger oss dessutom potential att inte bara växa med dessa kunder utan även hjälpa oss att vinna fler stora kunder framöver.

Nu när vi har fler aktiva säljare har vi under första kvar­talet kunnat öka antalet nykundsmöten och som resul­tat fått fler potentiella kunder att påbörja aktiva tester av våra produkter både i Norden och i Tyskland. Vi vet sedan tidigare att vi har god konvertering på kunder som testar våra produkter så det är precis detta vi önskat med vårt stora fokus på försäljning. Samtidigt har vi ökat vårt deltagande på ett antal olika mässor och branschkonferenser i Norden och Europa. Vår fysiska närvaro med lokala säljteam gör stor skillnad och vi kan konstatera att antalet leads och intresse från kunder på konferenserna har ökat markant sedan förra året.

I Sverige har vi fortsatt vårt fokus på stadsnäten. Vi deltog bland annat på Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens i Linköping i mars, där fick vi möjlighet att träffa hela branschen samtidigt. Vi är måna om att vårda våra långa kundrelationer, våra säljare genomför regelbundet Sverige-turnéer för att träffa befintliga och potentiella kunder. I januari kunde vi berätta att Marks Energi AB, kommunikationsoperatör i Västra Götaland, valde oss som ny leverantör. De valde oss tack vare rekommendationer från andra stadsnät vilket är ett trevligt sätt att vinna nya kunder. Samtidigt jobbar vi vidare med att ta marknadsandelar i våra andra två segment, Fastighetsbolag och Operatörer. Även här är referensförsäljning viktigt och vi tror att avtalet med OBOS och ramavtalet med Telia Company kommer att hjälpa oss med detta.

I övriga Norden har vår största och lojala kund i Danmark fortsatt lägga order under kvartalet och i februari tecknade vi avtal med Norges största fastig-hetsbolag OBOS, en av Nordens största bostads­byggare- och förvaltare. Affärerna bekräftar att våra viktiga befintliga kunder fortsätter att lägga order samt att det finns god potential att vinna fler kunder i Norden. Vi lägger nu ett större fokus i Norge där vi för första gången deltog på den norska Fiberföreningens årskonferens i Oslo. På årskonferensen blev det än mer tydligt att Norge gärna tar lärdomar från fiberut­rullningen i Sverige där vi varit framgångsrika.

Gällande ramavtalet med Telia Company är vi inne i en intensiv testperiod tillsammans där våra produk­ter testas ytterst noggrant för att de på bästa sätt skall fungera optimalt i Telias olika bredbandsnät. Samarbetet fungerar bra och vi har fortsatt goda förhoppningar om att detta kommer att bli ett bra och långsiktigt samarbete. Vi ser inte heller någon generell avmattning på efterfrågan på våra produkter i Sverige/ Norden även om vi är medvetna om att avmattningen på nybyggnation inom byggbranschen potentiellt kan påverka antalet nyanslutningar till fibernäten. Vår avsikt är att genom vår nykundsbearbetning kunna mitigera detta och skapa tillväxt under 2023 och framåt.

I februari invigde vi vårt första Tysklandskontor i Hamburg vilket är ett viktigt steg och milstolpe för vår framtida satsning i Europa. Det betyder mycket att vi nu etablerar oss med ett fysiskt kontor för att visa våra kunder och partner att vi är seriösa i vår satsning och vi har redan sett en effekt av detta i ett ökat intresse från marknaden. Vi har även ökat vår synlighet generellt i DACH (Tyskland, Österrike och Schweiz) genom att ställa ut på flertalet mässor inom vår bransch. Vi har haft montrar på bland annat BREKO Fiberdays (Tyskland) och ASUT IoT-Summit (Schweiz) för att nämna några. Att öka vår synlighet, bygga varu­märkeskännedom och träffa fler kunder är viktigt för vår framtida tillväxt i regionen.

Vi har under kvartalets senare del fått skicka ut drygt 50 % av den beställning som operatören i Hamburg la förra året. De har ”stresstestat” våra switchar i sina fibernät under lång tid och är nu redo att börja installera våra produkter i större skala. Detta är såklart väldigt roligt och viktigt för vår tillväxtresa i Tyskland och Centraleuropa. Referensförsäljning är, som jag många gånger lyft upp, det bästa som finns i vår bransch och med just denna kund kan detta verkligen leda till fler potentiella kunder i framför allt Hamburgregionen men även i Tyskland som helhet. Sammanfattningsvis har vi aldrig haft så många leads på potentiella kunder som vi har nu i regionen vilket är väldigt positivt. Däremot vill jag återigen påpeka att säljcyklerna är långa och att det är långsiktiga investe­ringar vi tar i Tyskland.

Vårt långsiktiga fokus på lönsam tillväxt är ryggraden i vårt arbete, och vi kommer fortsätta investera i våra produkter och produktutveckling för att kunna vinna ännu fler kunder över tid. Under första kvartalet har vi investerat mer än vi någonsin gjort tidigare. För att nämna några större pågående projekt har vi:

• Migrerat ihop utvecklingsteam i Indien för att kunna öka vår kapacitet över tid. Det är svårt att hitta rätt kompetens och för att på sikt kunna accelerera utvecklingskapaciteten var detta ett viktigt steg. Initialt ökar detta kostnaderna något, men inte på lång sikt.

• Investerat i mer testutrustning för att kunna acce­lerera och förbättra utveckling, felsökning och kundsupport

• Ett antal större utvecklingsprojekt av funktionalitet och produkter som är anpassade efter både våra större operatörers behov i Norden, Baltikum och Tyskland. Dessa projekt kräver resurser i form av utvecklare, testare osv.

Projekten som nämns ovan sker utöver vår van­liga utveckling. Vi ser det som oerhört viktigt att vi kontinuerligt fortsätter att lyssna och möta krav och önskemål från vår befintliga kundbas för att bibehålla vår höga kundnöjdhet.

Under första kvartalet har vi sålt en högre andel produkter och tillbehör med något lägre marginal än tidigare. Den produktserie som är mest eftertraktad på den europeiska marknaden har en något lägre mar­ginal än våra 10 Gbit/s switchar som vi säljer mer av i Norden, men den förväntade volymen på denna mark­nad kommer att kompensera den lägre marginalen. Vår bruttomarginal kan skilja sig något mellan kvartalen beroende på vilka produkter vi säljer mest av och vi ser ingen ytterligare prispress på våra produkter mer än normalt i en konkurrensutsatt bransch.

Den globala komponentbristen som har påverkat vår bransch under en längre tid har nu under de senaste veckorna hastigt förändrats. Vi ser en tydlig positiv förändring av leveranser av komponenter. Fortsätter det på samma sätt kommer vår produktionskapacitet öka framöver, vilket är vad vi eftersträvat under lång tid. Detta möjliggör att vi nu, för första gången på över 1,5 år, kommer att ha lager på våra produkter vilket möjliggör snabbare leveranser och att kunna möta efterfrågan hos nya kunder. Risken när man inte har tillgång till produkter är att kunderna tvingas köpa av någon annan leverantör därför att alternativkostnaden av att inte kunna installera produkter i nätet är alldeles för stor.

Den generella efterfrågan på våra produkter är stor och vi har större orderböcker än motsvarande period 2022. Våra kunder fortsätter att ha god framförhåll­ning på sina beställningar och räknar med att det kommer att fortsätta på detta sätt framöver.

*Styrelsen och en extrainsatt bolagsstämma röstade under tredje kvartalet 2022 igenom ett lojalitetsop­tionsprogram (Kvalificerade Personaloptioner, KPO) till samtliga anställda på bolaget. Dessa optioner kräver att den anställde jobbar kvar på bolaget minst de kommande tre åren för att det ska kunna omvandlas till aktier. Detta program är monetärt kostnadsneutralt för bolaget men effekten är att programmet kommer att sänka resultatet med 600 000 kr per kvartal de kommande åren men det påverkar inte kassaflöden eller det egna kapitalet.

På vår ordinarie bolagstämma i mars röstades det igenom ett namnbyte från Waystream Holding till Waystream Group. Anledningen till namnbytet är att vi anser att det nya namnet reflekterar Waystreams nya strategi på ett helt annat sätt nu när vi etablerar oss på fler marknader och breddar vår affär.

Vårt hållbarhetsarbete är fortsatt prioriterat hos oss och vi är övertygade om att vårt fokus på klimatfrågor och jämställdhet bidrar till vår långsiktiga plan på lön­sam tillväxt. Det är alltid trevligt att få uppmärksamhet för vårt arbete, även om det inte är ett självändamål. I mars blev Waystream tilldelade Woman Aheads årliga utmärkelse ”Diversity Employer Gold 2023”, det är kul att arbetet vi lägger ner ger resultat.

Vi följer vår plan med organiskt lönsam tillväxt men vi kommer fortsätta ha en extra hög investeringstakt under framför allt första halvåret 2023 i syfte att öka värdet i våra produkter många år framöver. Jag vill återigen påminna om att vår tillväxt inte följer en rak linje utan, som historiken utvisat, varierar från kvar­tal till kvartal. Vi har märkt ett ökat intresse för våra produkter och en förbättrad konvertering samtidigt som en stor konkurrent successivt fasas ut i flera europeiska länder. Med en konkurrenskraftig produkt­portfölj, förändrad konkurrenssituation på marknaden och en förbättrad leverantörskedja gör att vi ser goda möjligheter att få avkastning på våra produkt och säljinvesteringar.


Fredrik Lundberg, VD

För mer information kontakta:

Fredrik Lundberg, VD
Tel +46 (0) 72 509 27 76. E-post fredrik.lundberg@waystream.com

Susan Rose, Presskontakt
Tel +46 (0) 73 300 30 10. E-post susan.rose@waystream.com

Om Waystream

Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.com

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2023 kl.07:30 CET.