Delårsrapport januari-mars 2024

Sammanfattning första kvartalet

 

  • Nettoomsättningen ökade med 16,7% till 35 460 (30 380) tkr
  • Bruttoresultatet minskade med 11,7% till 16 444 (18 624) tkr
  • Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) minskade till -1 470 (1 973) tkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -1 911 (354) tkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till -5,4 (1,2) %
  • Nettoresultatet minskade till -1 717 (295) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 844 (1 668) tkr
  • Minskat varulager med 13 MSEK till 47 MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,21 (0,04) kr

 

VD kommenterar

Ökad försäljning och minskad kapitalbindning
Under första kvartalet 2024 har Waystream Group haft en försäljningsökning på 17 % och samtidigt minskat varulagret med 13 MSEK till 47 MSEK vilket stärkt vår likviditet och kassaflöde. Även om vi inte uppnådde lönsamhet med ett negativt resultat på 1,3 MSEK ex KPO’er, är de ökade försäljningssiffrorna och den reducerade kapitalbindningen positiva indikatorer på vår förmåga att anpassa oss och reagera på mark­nadsförändringar. Vi fortsätter att arbeta vidare för att öka vår försäljning och optimera vår kostnadsstruktur för att kunna uppnå och överträffa våra finansiella mål över tid.

Marknadsutveckling och strategiska framsteg
I Norden och Baltikum har vi gjort framsteg, särskilt genom beställningar från DNA i Finland och Telia Estland, vilka har stärkt närvaron av våra produkter i deras fibernät. Samtidigt har vi vunnit Bjäre Kraft samt Skellefteå Kraft som båda påbörjade deras utby­ten till nästa generations fibernät med Waystreams produkter. Detta visar styrkan i våra produkter och vår förmåga att fortsatt vinna nya kunder och öka marknadsandelar även i denna konjunktur. Vi har även ökat antalet återförsäljare i Norden, vilket gör att vi nu framöver har möjligheten att nå ut till fler slutkunder.

I Centraleuropa och Tyskland har vi fortsatt fokusera på sälj- och marknadsaktiviteter men vi har sett att konjunkturen med bland annat höga räntor har påver­kat investeringstakten och förlängt säljcyklarna ytter­ligare. Vår tro är att när konjunkturen vänder kommer behovet av våra produkter och tjänster öka starkt då de underliggande behoven för att bygga ut fibernäten finns kvar.

Utmaningar och åtgärder
Efter att vi under de senaste åren stadigt ökat våra investeringar inom både teknikutveckling och försälj­ning för att vinna marknadsandelar, anpassar vi nu vår kostnadsstruktur efter det rådande marknadsläget per region och segment. Vi ska återställa lönsamheten i bolaget även i en mer avvaktande marknad. Vidare arbetar vi aktivt med produktutveckling, innovation och AI för att öka kundnyttan samt sänka våra produk­tionskostnader för att kunna förbättra våra brutto­marginaler över hela vår produktlinje. Vi räknar med att dessa initiativ kommer att öka våra möjligheter att fortsätta växa våra marknadsandelar i Norden och Centraleuropa.

Sammanfattning
Waystream Groups engagemang och insatser har lett till betydande framsteg trots en utmanande konjunk­tur. Vi är fast beslutna att fortsätta vår tillväxt, stärka vår position på marknaden och förbättra vår lönsam­het. Våra anpassningar till både lokala och globala ekonomiska förändringar positionerar oss väl inför framtiden.

Fredrik Lundberg

VD

 

 

 

För mer information kontakta:

Fredrik Lundberg, VD
Tel +46 (0) 72 509 27 76. E-post fredrik.lundberg@waystream.com


 

Om Waystream

Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.com

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan som Waystream Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024 kl.08:30 CET.