Delårsrapport januari – september 2016 – Waystream Holding AB (Publ)

Perioden i sammandrag

1 juli - 30 september 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 13 949 (13 508) tkr
  • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 2 104 (2 465) tkr
  • Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 246 (186) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 255 (-176) tkr

1 januari – 30 september 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 39 666 (39 716) tkr
  • Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 4 438 (4 257) tkr
  • Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 693 (179) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 129 (6 789) tkr
Koncernen i sammanfattning 2016 2015 2016 2015 2015
Belopp i tkr jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Nettoomsättning 13 949 13 508 39 666 39 716 56 445
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) 2 104 2 465 4 438 4 257 6 235
Rörelseresultat (EBIT) 292 1 597 844 1 784 912*
Resultat efter finansiella poster 246 186 693 179 468
Rörelsemarginal 2% 12% 2% 4% 5%
Vinst per aktie 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 255 -176 1 129 6 789 5 030
Disponibla medel 8 342 3 644 8 342 3 644 21 806
Balansomslutning 77 828 52 923 77 828 52 923 73 677
Soliditet 64% 40% 64% 64% 67%
* kostnader av engångskaraktär är borträknade.

Kommentar från vd Johnny Hedlund: 

Tredje kvartalet har trots semestertider i stora delar av Europa bjudit på ett högt tempo. Vi har under perioden märkt av ett stort intresse för våra produkter både här i Sverige och utomlands. Framför allt ser vi att vår plattform MPC480, med sin eftertraktade prestanda och sitt rika funktionsinnehåll, har letat sig in i de flesta av de offerter vi gjort den senaste tiden, vilket förstås är mycket glädjande.

Under kvartalet ökade vår försäljning med tre procent till närmare 14 miljoner kronor, jämfört med samma kvartal förra året. Framför allt är det i Sverige och övriga Skandinavien som vi stärkt vår position. Till exempel tog vi via vår partner NetNordic hem nya order för utbyggnad av fiberbredband för Öresundskraft, MittNät och Savman till ett värde av 2,6 MSEK. Dessutom fick vi uppföljningsorder från Affärsverken i Karlskrona och från vår trogna kund Energi Fyn i Danmark.

I september fick vi också en första mindre order från Malaysia, där vi också fördjupat vårt samarbete med vår distributör. Malaysia är en mycket expansiv och spännande marknad som vi med stort intresse följer. I Indien är intresset fortsatt stort och vi har fått in flera nya testprojekt för våra produkter där. Vi hoppas och tror att vi kommer kunna presentera flera relevanta case därifrån framöver. Även om dessa marknader överraskat positivt har det gått långsammare fram på vissa andra marknader. Två sådana marknader är Ryssland och Polen där vi ser att investeringstakten i fiberbredband har avtagit, av ekonomiska och politiska orsaker, vilket förstås påverkat vår tillväxtpotential i dessa områden. Det har resulterat i att vi nu prioriterar om våra resurser till marknader där vi ser större potential.

Vi har stark tilltro till att vår försäljning ska öka i snabbare takt under det fjärde och sista kvartalet, och att vi därmed ökar med 20% kvartal över kvartal dels på vår hemmamarknad men också i Europa generellt. Anpassningen till de minskade möjligheterna på den ryska och polska marknaden gör att det blir svårare för oss att nå vår målsättning om 20% tillväxt för 2016 som helhet. I samband med att vi reviderar ner vår prognos för helåret förändrar vi också i vår säljorganisation. Vi återgår till vår tidigare modell där all försäljningsverksamhet rapporterar direkt till VD och vi tar bort rollen ”internationell försäljningschef”.

Vi ser att EUs Digitala Agenda och dess målsättningar påverkar intresset och aktiviteterna i såväl Skandinavien som Västeuropa. Tyskland till exempel har efter många års tvekan börjat göra investeringar i fibernätverk. Som en följd av detta har vi anställt Ulrich Hammerschmidt som landschef för DACH-regionen, det vill säga Tyskland, Österrike och Schweiz. Syftet med detta är dels att ha en egen kontaktyta på marknaden och utifrån detta börja bygga affärer i regionen.

Som nämnt ovan har vår plattform MPC480 tagits emot väl. Förutom den funktionalitet och prestanda som lösningen innehåller, erbjuder vi den via en pay-as-you-grow-försäljningsmodell som ger våra kunder en låg grundinvestering som sedan får växa utefter de verkliga funktionsbehoven över tid.

Framöver ligger vårt fokus på att stärka vår närvaro i Norden och övriga Europa, för att på så sätt kunna göra fler och större affärer. Vi har också ett starkt fokus på produktutveckling. Vi kommer dels att addera ytterligare funktionalitet för att förstärka fördelarna med MPC480 men vi arbetar också för en breddning av vår produktportfölj. Det, liksom förhoppningsvis många nya intressanta affärer, kommer vi kunna berätta mer om i vinter!

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2016 kl. 08:00 CET.