Kommuniké från årsstämman den 22 mars 2023 i Waystream Holding AB (publ)

Moderbolagets och koncernens balans- och resultaträkning fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade disponera ansamlade vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 0,75 kronor per aktie och att resterande medel balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till styrelse.

Till styrelse valdes:

  • Johanna Berlinde (omval)
  • Staffan Dahlgren (omval)
  • Johan Hellström (omval)
  • Heléne Köhler (omval)
  • Matthias Trygg (omval). Matthias Trygg valdes till styrelsens ordförande.

Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Peter von Knorring, omvaldes som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelse och revisorer skall utgå enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade namnändra bolaget i enlighet med styrelsens förslag, nytt namn blir Waystream Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lundberg, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 72 509 27 76
E-post: 
fredrik.lundberg@waystream.com 

Om Waystream
Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.com

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB.