Kommuniké från extra bolagsstämma den 28 oktober 2022 i Waystream Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma i Waystream Holding AB (publ) ägde rum idag den 28 oktober 2022.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av högst 320 000 kvalificerade personaloptioner (”Personaloptionsprogram 2022/2025”). Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris om 22,85 kronor under perioden från och med den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025. Om alla personaloptioner utfärdade under Personaloptionsprogram 2022/2025 nyttjas för teckning av aktier kommer antalet utestående aktier att öka med 320 000, vilket motsvarar en maximal utspädning på cirka 3,81 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget.

För säkerställande av bolagets åtaganden under Personaloptionsprogram 2022/2025 beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av 320 000 teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgått i kallelsen.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lundberg, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 72 509 27 76
E-post: 
fredrik.lundberg@waystream.com 

Om Waystream
Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.com

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB .