Uppdaterad kallelse till årsstämma i Waystream Holding AB (publ) med anledning av valberedningens och styrelsens beslutsförslag

Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2017 kl. 12.00, Kista Science Tower, Kista.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2017
 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 22 maj 2017

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till: Waystream Holding AB, Färögatan 33, 164 51 KISTA eller via telefon 070-553 20 20, e-mail: susanne.torrbacka@waystream.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB måndagen den 22 maj 2017. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 22 maj 2017 på adressen Färögatan 33, 164 51 KISTA.

Förslag till dagordning  

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på bolagsstämman.

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisningen, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
 11. Val av styrelse och, i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuellt revisorssuppleant.
  1. Styrelsens förslag till beslut om optionsprogram.
  2. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
  3. Valberedningens förslag till beslut.
  4. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning samt revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress  Färögatan 33,  164 51  KISTA och på bolagets hemsida www.waystream.com från och med 8 maj 2017. Kallelsen och övriga handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen föreslår att Peter Kopelman väljs till ordförande vid årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Peter Kopelman, Heléne Köhler, Johnny Hedlund, Stefan Tegenfalk Eric Aicardi och Linda Swärd samt nyval av Mats Svärdh.

Följande information lämnas beträffande föreslagen ny ledamot:
Mats Svärdh har en djup kunskap om Telecomindustrin både i Sverige men framförallt internationellt. Han kommer närmast från Telia där han var Vice President, Head of Networks and IT Infrastructure.

Valberedningen föreslår omval av Peter Kopelman som styrelseordförande.

Val av revisionsbolag (punkt 11)

Valberedningen föreslår att PwC AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. PwC AB har informerat Waystream Holding AB om att den auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer att utses till huvudansvarig revisor om PwC AB omväljs till revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsearbetet för var och en av styrelseledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrat. Valberedningens förslag innebär ett arvode om 250 000 kronor till styrelsens ordförande, 50 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Vidare föreslås att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelsen.

Styrelseledamot kan av bolaget medges möjlighet att fakturera arvodet förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande legala regelverk och rekommendationer.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Principer för utseende av valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår att valberedningen bildas under september 2017 efter samråd med de, per den 31 augusti 2017, fyra största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. Styrelsens ordförande ska även vara ledamot i valberedningen och ansvara för att sammankalla valberedningen. Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid sitt första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman 2018 om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Valberedningen ska ha till syfte att lämna förslag beträffande ordförande på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, arvode och ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning till eventuellt utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning, för den nästföljande årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 38 915 232 kronor, förs över i ny räkning.

Optionsprogram (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman tar beslut om ett optionsprogram riktat till VD och ledning om 300 000 teckningsoptioner, vilket medför en utspädningseffekt på ca 4,4%.

Nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 2 042 586 aktier (30% ) i syfte att tillföra kapital för att främst kunna genomföra strategiska samgåenden/förvärv.

För mer information, vänligen kontakta: 
Susanne Torrbacka, CFO Waystream 
Mobil: +46 (0) 705 53 20 20 
E-post: 
susanne.torrbacka@waystream.com  

Om Waystream 
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 08 maj 2017 kl. 08:35 CET.