Uppdaterad kallelse till årsstämma i Waystream Holding AB (publ) med anledning av valberedningens och styrelsens beslutsförslag

Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 22 mars 2023 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 mars 2023
 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 14 mars 2023

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till: Waystream Holding AB, Färögatan 33, 164 51 KISTA eller via telefon 070-553 20 20, e-mail: susanne.torrbacka@waystream.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 14 mars 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 14 mars 2023 på adressen Färögatan 33, 164 51 KISTA.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på bolagsstämman.

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisningen, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
 7. Beslut
 1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 1. Val av styrelse och, i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuellt revisorssuppleant.
 2. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
 3. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.
 4. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning samt revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress  Färögatan 33,  164 51  KISTA och på bolagets hemsida www.waystream.com från och med 1 mars 2023. Kallelsen och övriga handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär.

Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7)

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 29 677 498 kronor, disponeras så att 0,75 kronor per aktie, totalt 6 052 322 kronor, delas ut och resterande medel,
23 625 176 kronor, balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag 24 mars
Utdelningsdag 29 mars

Föreslagen utdelning är helt i linje med bolagets utdelningspolicy,

”Bolaget avser långsiktigt att lämna utdelning om ca 25–30 procent av vinsten efter skatt till aktieägarna. Styrelsen ska ta hänsyn till bolagets kapitalbehov för att driva och utveckla verksamheten i enlighet med bolagets finansiella mål och kan ändra utdelningspolicyn vid behov.”


Annat ärende, namnbyte (punkt 11)

Vi håller på att etablera oss i fler länder och föreslår ett namnbyte från Waystream Holding AB till Waystream Group AB.


Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen föreslår att Matthias Trygg väljs till ordförande vid årsstämman. (punkt 1)

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Valberedningen förordar att en mer marknads- & expansionsinriktad styrelse övertar ansvaret från och med kommande stämma och vi föreslår följande ny sammansättning av styrelsen:

Matthias Trygg, omval, ordförande
Helene Köhler,  omval
Johanna Berlinde, omval
Staffan Dahlgren, omval
Johan Hellström, omval

Valberedningen föreslår Matthias Trygg som styrelseordförande.

Val av revisionsbolag (punkt 8)

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Ernst & Young AB har informerat Waystream Holding AB om att den auktoriserade revisorn Peter von Knorring kommer att utses till huvudansvarig revisor om Ernst & Young AB omväljs till revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsearbetet för var och en av de omvalda styrelseledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande:

Matthias Trygg                      300 000 kronor (styrelsens ordförande)
Heléne Köhler                       100 000 kronor
Johanna Berlinde                  100 000 kronor
Staffan Dahlgren                   100 000 kronor
Johan Hellström                    100 000 kronor

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Principer för utseende av valberedning (punkt 10)

Valberedningen föreslår att valberedningen bildas under september 2023 efter samråd med de, per den 31 augusti 2023, fyra största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. Styrelsens ordförande ska även vara ledamot i valberedningen och ansvara för att sammankalla valberedningen. Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid sitt första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman 2023 om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Valberedningen ska ha till syfte att lämna förslag beträffande ordförande på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, arvode och ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning till eventuellt utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till utseende av valberedning för nästföljande årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Torrbacka, CFO Waystream
Mobil: +46 (0) 705 53 20 20
E-post:
susanne.torrbacka@waystream.com  

Om Waystream
Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.com

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB.