Waystream genomför en nyemission

Styrelsen för Waystream Holding AB (publ) (”Waystream” eller ”Bolaget”) har den 20 augusti 2019 beslutat att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2019, genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För det fall företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att ge ut högst 2 042 586 nya aktier och tillföras cirka 6 400 000 SEK före avdrag för emissionskostnader.

Bakgrund och motiv 

Waystream är ett svenskt teknikbolag med cirka 30 medarbetare och konsulter som erbjuder tekniklösningar för fiberbaserade bredbandsnät. Kundbasen finns inom stadsnät och operatörer som bygger fiberinfrastruktur för anslutning av hushåll och företag till bredbandsnät.

Det huvudsakliga motivet till nyemissionen är att ge Waystreams nylanserade produktportfölj en skjuts i befintliga och nya marknader och marknadssegment.

Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att med stöd av sitt bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2019 genomföra en företrädesemission. Vidare avser företrädesemissionen att stärka balansräkningen, förbättra leveranskapacitet, möjliggöra produktanpassningar och investera i Bolagets framtida tillväxt exempelvis genom marknadsföring av de nya lösningar Bolaget kan erbjuda i den stora tillväxtmarknaden i Europa.

Företrädesemissionen i korthet

  • Teckningskursen är fastställd till 3,14 SEK per aktie.
  •  För en (1) befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger innehavaren företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie. Max 2 042 586 nya aktier kan emitteras.
  •  Vid full teckning tillförs bolaget ca 6,4 mkr före transaktionskostnader. Teckningslikviden skall erläggas kontant.
  •  Rätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen med företrädesrätt ges till de aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget.

  •  För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  •  Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 30 augusti 2019.

  •  Teckningsperioden börjar den 3 september och slutar den 17 september 2019.

  •  Handel med teckningsrätter (TR) och betald tecknad aktie (BTA) börjar den 3 september 2019 och handel med teckningsrätter slutar den 13 september 2019. Handel i BTA pågår fram till dess att emissionen registrerats.

Tidplan för företrädesemissionen  

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras av styrelsen.

20 augusti 2019   Waystream tar beslut om företrädesemission inklusive villkor och publicerar.
28 augusti 2019 Sista dagen för handel för Bolagets aktier inklusive rätt att deltaga i företrädesemissionen.
29 augusti 2019  Första handelsdagen för Bolagets aktier exklusive rätt att deltaga i företrädesemissionen.
30 augusti 2019  Avstämningsdag för rätten att deltaga i emissionen och informationsmemorandum beräknas publiceras.
3 september 2019 Teckningsperioden börjar. Första dag för handel med teckningsrätter och betald tecknad aktie.
3 september – 13 september 2019 Handel med teckningsrätter
3 september – 17 september 2019  Teckningsperiod

Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut åt Waystream i denna emission.

Waystream Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, tf VD Waystream
Mobil: +46 (0) 70 553 20 20
Email: susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.00 den 20 augusti 2019.