Bokslutskommuniké 2017 – Waystream Holding AB (Publ)

Perioden i sammandrag

Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december)

  • Nettoomsättningen ökade med 9% jämfört med samma period föregående år, 22 243 (20 337) tkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till -10 101 tkr för perioden jämfört med -817 tkr för samma period föregående år 2017 års siffra innehåller en engångskostnad i form av en extra avskrivning på 6 000 tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -7 635 (-779) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 200 (-80) tkr.
  • Resultat per aktie uppgick till -1,1 (-0,1) kr.

Helåret 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 34% jämfört med samma period föregående år, 80 198 (60 003) tkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till -9 576 tkr för perioden jämfört med 27 tkr för samma period föregående år. 2017 års siffra innehåller en engångskostnad i form av avgångsvederlag om 1 892 tkr samt en extra avskrivning om 6 000 tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -7 656 (-519) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 576 (1 049) tkr.
  • Resultat per aktie uppgick till -1,1 (-0,1) kr.

Kommentar från vd Mats Öberg

Stark tillväxt i Waystream

Vi fortsätter att vara en stark och efterfrågad marknadsaktör; den slutsatsen kan man dra av att titta tillbaks på ett intensivt och framgångsrikt 2017 för bolaget. Vi visar att vi är särskilt attraktiva på den nordiska marknaden, och att kvaliteten i vårt produkt- och tjänsteutbud ger oss fördelar. Med en ny strategisk agenda och förstärkt försäljningsorganisation ser vi fram emot 2018. 

Vi avslutade året med ännu ett försäljningsmässigt starkt kvartal med en ökad nettoomsättning i fjärde kvartalet om 9% jämfört med samma period föregående år. Under helåret 2017 omsatte bolaget 80,2 Mkr vilket motsvarar en tillväxt på 34% från 2016.

Bolagets starka tillväxt är ett resultat av välriktade insatser på säljsidan. För att lyckas med detta har vi stärkt fokus på våra kärnmarknader men även utökat organisationen rent personalmässigt. Även om de nordiska marknaderna står för merparten av försäljningen har vi rönt framgångar i bland annat Tyskland där vi tidigt 2018 kunde offentliggöra order på MPC480 som är vår mest avancerade produkt och ett viktigt komplement i vår portfölj.

Under kvartalet har vi sett över tidigare utvecklingsprojekt och efter sedvanlig prövning gjort en nedskrivning av balanserade tillgångar gällande delar som vi inte ser kommer att bidra till framtida tillväxt för företaget.

Utöver nyrekrytering av säljare, har vi även inrättat en CTO-tjänst vilket är ett välkommet tillskott i ledningsgruppen. Med Johan Sandell ombord ökar vi förutsättningarna ytterligare att utveckla de mest innovativa produkterna åt våra kunder.

Vi har visat att bolaget är särskilt framgångsrikt på den svenska och de nordiska marknaderna. Våra produkter och lösningar är efterfrågade på marknader med mogen internetinfrastruktur. En hög grad av fiberutbyggnad gynnar försäljningen av switchar och routrar där vi positionerat oss väl med produkter av såväl hög kvalité och som är kostnadseffektiva. Den snabba utvecklingen av mobil- och nättjänster ställer drastiskt ökade krav på kapacitet och stabilitet vilket våra produkter tillgodoser.

I min kommentar för tredje kvartalet, nämnde jag behovet av en ordentlig marknadsanalys och strategi för bolaget. Organisationen har under kvartalet arbetat fokuserat för att färdigställa detta arbete och vi har nu en strategisk agenda som hela företaget känner trygghet med. En av de viktigaste prioriteringarna i närtid är att fortsätta växa i vår kärnverksamhet och utöka den till närliggande marknader. Detta innebär fortsatt ökat fokus på försäljning, och då främst i Norden och Europa samt framgångsrik implementering av vårt reviderade partnerprogram med existerande och nya partners. Strategin tar även sikte på de behov vi ser marknaden kommer ha framgent gällande bland annat interoperabilitet och virtualiserade funktioner. Vi fokuserar således på att ta fram lösningar och tjänster som är i linje med detta.

2017 kan således sammanfattas med stark tillväxt, främst genom fokuserade säljinsatser i Sverige och Norden. Vi har fortsatt arbetet med att bygga organisationen för framtiden och fastställt en strategi som säkerställer att innovativa lösningar kan leda våra kunder mot SDN samt molnbaserad infrastruktur.

Vi har ett spännande 2018 framför oss; efter vår workshop denna vecka under FTTH Conference i Valencia har vi fått bekräftelse på att det finns en stark efterfrågan av våra lösningar i Europa i och med det alltjämt ökande användandet av datakrävande tjänster.

 Mats Öberg - VD

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl.08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta: 

Mats Öberg, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 76 881 81 31
Email: mats.oberg@waystream.com 

Susanne Torrbacka, CFO Waystream
Mobil: +46 (0) 70 553 20 20
Email: susanne.torrbacka@waystream.com