Bokslutskommuniké januari-december 2021

Under fjärde kvartalet såg vi en högre efterfrågan på våra produkter än tidigare under året, men däremot påverkades intäkterna av leveransförseningar hos våra underleverantörer. Vi har tidigare under året sett mindre effekter av halvledarbristen men det var först under fjärde kvartalet det resulterade i att efterfrågan blev större än produktionstakten av våra produkter. Trots det ökade omsättningen med 8 % jämfört med fjärde kvartalet 2020, ett bevis på att vi fortsätter vinna nya kunder samtidigt som vi har en bred kundbas som är lojal och kontinuerligt beställer och uppgraderar sina befintliga bredbandsnät. Rörelseresultatet minskade med 17 % till 4 MSEK jämfört med fjärde kvartalet 2020, en effekt av att vi under perioden utökat vår säljstyrka och investerat mer i vår produktutveckling, vilket ska ligga till grund för vår framtida tillväxtresa. Rörelsemarginalen slutade på 17 % för kvartalet och dessa resultat ligger helt i linje med våra planer och finansiella mål.

Sammanfattning fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 8,0% till 24 678 (22 857) tkr
 • Bruttoresultatet ökade med 21,5% till 17 790 (14 640) tkr
 • Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) minskade med 9,7% till 5 820 (6 446) tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 16,6% till 4 157 (4 986) tkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 17 (22) %
 • Nettoresultatet minskade med 17,2% till 3 220 (3 890) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60 (653) tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,40 (0,48) kr

Sammanfattning helår 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 5,8% till 91 369 (86 363) tkr
 • Bruttoresultatet ökade med 18,6% till 65 429 (55 148) tkr
 • Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) ökade med 18,8% till 24 902 (20 969) tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 24,4% till 18 869 (15 173) tkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 21 (18) %
 • Nettoresultatet ökade med 26,5% till 14 766 (11 672) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27 005 (10 153) tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,83 (1,45) kr

Långsiktiga finansiella mål

 • Försäljningstillväxt - organisk försäljningstillväxt ska uppgå till 10-15 % per år
 • Rörelsemarginal - nå en rörelsemarginal på 15-20 % per år
 • Fördubblad omsättning - långsiktig ambition att fördubbla Waystreams omsättning på 3-5 år
 • Utdelning - Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel för 2021 skall återinvesteras i rörelsen för finansiering av bolagets långsiktiga strategi, inklusive förvärv

 

 

VD kommenterar 
 

Vi går nu in i 2022 med en större orderstock än normalt samtidigt som vi har hög efterfrågan på våra produkter och vi räknar med att det kommer fortsätta så under året. Våra befintliga kunder börjar ha bättre framförhållning på sina beställningar. De förstår att den globala komponentbristen har haft effekt på tillgång av produkter och medfört förlängda leveranstider. Detta kommer på sikt göra det lättare för oss att kunna säkra upp att vår produktionstakt möter efterfrågan

Vi ökade antalet fysiska möten i Norden och övriga Europa under andra halvåret vilket inte varit möjligt tidigare under restriktionerna. Vi har träffat partner och återförsäljare och även deltagit på branschkonferenser igen, vilket har varit väldigt värdefullt. Vi ser att fysiska möten förbättrar konverteringen från möte till order och det är extra viktigt utanför Norden, där vi inte är lika kända som på våra hemmamarknader. Därför är vår förhoppning att vi ska kunna fortsätta jobba nära våra prospekts, kunder och partner under 2022.

2021 som helhet var ett rekordår för Waystream, där vi slagit både omsättnings- och lönsamhetsrekord. Vi ökade vår omsättning med 6 % till 91,4 MSEK, samtidigt som nettoresultatet ökade med 27 % till 14,8 MSEK jämfört med helåret 2020 och vi hade en rörelsemarginal på 21 % för helåret.

Vi har under året förstärkt försäljnings- och utvecklingsavdelningarna, vunnit nya kunder, ökat takten i vår produktutveckling, samt lanserat nya kopparswitchar på marknaden. Vi tog även ett strategiskt beslut sommaren 2021 att öka vår produktionstakt och trots förseningar och förlängda ledtider har vi förhoppningar om att kunna möta den ökade efterfrågan vi ser under både 2022 och 2023. Vi tror vi har god chans att nå våra finansiella tillväxtmål framöver. Däremot tror vi inte att komponentbristen kommer att försvinna inom närtid, men att den ”normaliseras” något och att det successivt förbättras framöver.

Under 2020 och 2021 har vi haft stort fokus på att stärka upp vår finansiella situation och lönsamhet. Vi har byggt upp en stark kassa och är nu redo att ta nästa steg i Waystreams utveckling. Under hösten har vi tagit fram en ny tillväxtstrategi samt långsiktiga finansiella mål för Waystream vilket innebär:

 • långsiktig ambition att fördubbla vår omsättning inom tre till fem år med fortsatt god lönsamhet
 • långsiktig ambition att på årsbasis nå en försäljningstillväxt på tio till femton procent
 • långsiktig ambition att på årsbasis ha en rörelsemarginal (EBIT) på femton till tjugo procent

Vi kommer även se över möjligheterna att komplettera vår organiska tillväxt med strategiska förvärv som antingen kan bredda vårt erbjudande mot marknaden eller snabba på vår tillväxt ytterligare. Därför föreslår styrelsen att bolagets vinstmedel för 2021 skall återinvesteras i rörelsen för finansiering av bolagets långsiktiga strategi.

Vår ambition är att Waystream ska vara en av de marknadsledande aktörerna inom vår nisch i de marknader vi är aktiva i. För att nå det målet krävs det att vi tar med all vår erfarenhet från Norden till våra övriga marknader. Vi kommer att fortsätta förstärka vår säljkapacitet i Sverige och internationellt och samtidigt utveckla vårt partnernätverk. Fibermarknaden (FTTH) både i Norden och i övriga Europa fortsätter att expandera kraftigt och behoven för våra produkter är stort, det gäller att ta vara på marknadspotentialen.

Klimatfrågan fortsätter att vara högt upp på den globala agendan och självklart ingår det även i Waystreams DNA. Vi har sedan länge säkerställt att vi inte har miljöfarliga material i våra produkter och vi har systematiskt börjat räkna på vårt klimatavtryck. Vi har som ambition att bli helt klimatneutrala. Vårt hållbarhetsarbete begränsar sig inte enbart till tillverkningen av våra egna produkter utan vi ser även över hur våra produkter kan minska elförbrukningen samt förlänga livslängden på annan utrustning som redan finns ute hos våra kunder. Detta är även något som ingår i våra pågående forskningsprojekt.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare som med stort engagemang och kundfokus lyckats leverera produkter och tjänster med hög kvalitet under hela året. Jag vill även tacka våra kunder för deras fortsatta förtroende. Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med allt vi åstadkommit under 2021, och jag ser med tillförsikt fram emot ett 2022 där vi kan stärka vår position på de spännande marknader där vi befinner oss.

 

Fredrik LundbergVD

 

För mer information kontakta:

 

Fredrik Lundberg, VD
Tel +46 (0) 70 509 27 76. E-post fredrik.lundberg@waystream.com

Susan Rose, Presskontakt
Tel +46 (0) 73 300 30 10. E-post susan.rose@waystream.com

Om Waystream

Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.comBolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399

Denna information är sådan som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl.08:30 CET.