Bokslutskommuniké januari-december 2023

Sammanfattning fjärde kvartalet
Nettoomsättningen minskade med 61,8 % till 18 293 (47 916) tkr
• Bruttoresultatet minskade med 53,4 % till 12 146 (26 082) tkr
• Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) minskade med 129,7 % till -2 937 (9 886) tkr
• Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 155,7 % till -4 555 (8 179) tkr
• Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 146,5 % till -3 992 exklusive KPO*(8 582) tkr
• Rörelsemarginalen uppgick till -24,9 (17,1) %
• Nettoresultatet minskade med 162,4 % till -4 025 (6 449) tkr
• Nettoresultatet minskade med 150,5 % till -3 462 exklusive KPO*(6 852) tkr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 122 (5 983) tkr
• Resultatet per aktie uppgick till -0,5 (0,80) kr


Sammanfattning helår 2023
• Nettoomsättningen minskade med 27,9 % till 100 036 (138 700) tkr
• Bruttoresultatet minskade med 28,1 % till 62 832 (87 340) tkr
• Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) minskade med 95,8 % till 1 388 (32 796) tkr
• Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 119,4 % till -5 082 (26 188) tkr
• Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 110,7 % till -2 836 exklusive KPO* (26 591) tkr
• Rörelsemarginalen uppgick till –5,1 (18,9) %
• Nettoresultatet minskade med 123,4 % till -4 813 (20 557) tkr
• Nettoresultatet minskade med 112,2 % till -2 567 exklusive KPO* (20 960) tkr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 993 (10 095) tkr
• Resultatet per aktie uppgick till -0,60 (2,55) kr
• Styrelsen föreslår ingen utdelning lämnas till kommande bolagsstämma

VD kommenterar

Fjärde kvartalet 2023 nådde försäljningen och resul­taten inte upp till våra förväntningar och avslutade ett tufft år för både Waystream och vår bransch. Orderingången under kvartalet var lägre än väntat samtidigt bjöd kvartalet på flera höjdpunkter där vi bland annat skrev ramavtal med Telenor Group och fick initial order från deras finska bolag DNA på drygt 20 MSEK för leverans under 2024.

Orderingången för fjärde kvartalet var lägre än föregående år och tidigare kvartal, till stor del på grund av att kunder sköt beställningar på framtiden. Detta påverkades av det makroekonomiska läget och lagerhållningen hos kunderna, vilket lett till kortsiktigt minskad efterfrågan, minskade budgetar och förse­nade nybyggnadsprojekt som påverkat hela 2023 men fjärde kvartalet extra hårt. Trots detta har vi fortsatt vårt arbete med nykundsbearbetning och har vunnit nya kunder, bland annat har vi skrivit ett ramavtal med Telenor Group som redan lagt en initial order på 20 MSEK för leverans till och med augusti 2024.

2024 har börjat bättre och vi kan skönja en ljusning på marknaden, vi ser ett ökat behov från samtliga våra kundgrupper vilket kommer att ge en positiv injektion i första kvartalet 2024. Vårt lager kommer succes­sivt att minska under hela 2024 och även här räknar vi med att vi ser en förbättring redan under första kvartalet vilket kommer påverka likviditeten positivt. Vi tror att 2024 i sin helhet kommer att bli bättre än 2023 även om det fortfarande finns en osäkerhet i den generella konjunkturen.

Våra långsiktiga mål är fortsatt att växa organiskt med god lönsamhet i enlighet med våra finansiella mål. Vi har under 2023 ökat våra investeringar med 11 MSEK jämfört med 2022 för att nå nya målgrupper, inklusive ramavtal med Nordens största operatörer, vilket vi lyckats bra med. Vi kommer under 2024 se över och anpassa våra kostnader efter den pågående konjunk-turen för att säkerställa att vi kommer tillbaka till lönsamhet, tillväxt samt positiva kassaflöden under året med start redan under första kvartalet.

Operatörer

Vi ser en stor tillväxtpotential för Waystream hos ope­ratörerna i Norden och Baltikum. Telia Estland fortsatte under slutet på 2023 att lägga mindre beställningar och samarbetet med Telia Sverige har utvecklats positivt under kvartalet. Trots förseningar till följd av det makroekonomiska läget och lageruppbyggnad, förväntar sig Waystream ökade beställningar från Telia Estland under 2024 och en utvidgning av samarbe­tet till andra länder inom Telia-gruppen. Dessutom har ramavtal med Telenor Group, redan genererat beställningar från DNA i Finland och vår förhoppning är att fler länder inom gruppen kommer att följa deras exempel. Vi tror att våra avtal med de två största ope­ratörerna i Norden, öppnar upp för ytterligare affärs­möjligheter både inom och utanför Norden.

Norden

Waystream fortsätter att öka antalet kunder i Norden, särskilt i Sverige, genom att vinna nya stadsnät och operatörer. Vi har även ökat antalet återförsäljare i Sverige, vilket stärker vår marknadsnärvaro och underlättar målet att fortsätta ta ännu större mark­nadsandelar. Waystreams mål är att bli det självklara valet för nätuppgraderingar hos stadsnät och opera­törer. Vi fortsätter vårt fokus att utöka återförsäljar­nätverket i hela Norden, med ambitionen att arbeta närmare både våra stadsnätskunder och de stora operatörerna. Waystreams mål för 2024 är att uppnå god tillväxt i regionen.

DACH

Waystream har upplevt en positiv utveckling i Centraleuropa och Tyskland, med ett fortsatt fokus på försäljning och marknadsföring. Under de första nio månaderna 2023 växte omsättningen med över 76 %, men tillväxten saktade ner i fjärde kvartalet, vilket resulterade i en årlig tillväxt på cirka 41 %. Vår närvaro vid branschmässor och arbete med referenskunder samt nykundsbearbetning har genererat nya kundkontakter, trots långa säljcykler och utmaningar på marknaden såsom hög inflation och räntor. Waystream fortsätter att arbeta för att utvidga sin kundbas i regionen och är optimistisk inför framtiden, vår förväntan är en successiv marknadsåterhämtning generellt och ökad efterfrågan på produkter och tjänster. Vi ser även positiva resul­tat från vårt återförsäljaravtal med
K-Businesscom i Tyskland, Österrike och Schweiz, och vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling under 2024.

Likviditet

Vi fokuserar på att säkerställa vår likviditet och effek­tivisera vår kapitalbindning. Målet är att långsiktigt minska kapitalkostnaderna och successivt sänka vår lagernivå, som var högre än önskat i slutet av 2023. Minskade lagernivåer innebär att kassan ökar och behovet av extern finansiering (lån, emission etc) avtar kraftigt. Vi planerar för att återgå till normala lagernivåer under 2024, även om processen har tagit längre tid än förväntat på grund av en oväntad minsk­ning i efterfrågan under slutet av 2023. Samtidigt har ett större lager varit fördelaktigt för att vinna nya kunder och avtal, som det med Telenor Group, genom att vi kunnat garantera korta leveranstider.

Vi har en stark tro på vår strategi, våra produkter och vår potential att vinna marknadsandelar som kommer ta oss tillbaka till lönsam tillväxt med positiva kassaflö­den igen.

Fredrik Lundberg

VD

För mer information kontakta:

Fredrik Lundberg, VD
Tel +46 (0) 72 509 27 76. E-post fredrik.lundberg@waystream.com


 

Om Waystream

Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.com

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan som Waystream Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2023 kl.08:30 CET.