Delårsrapport januari-september 2017, fortsatt tillväxt i tredje kvartalet

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september)

  • Nettoomsättningen ökade med 60% jämfört med samma period föregående år 22 244 (13 949) tkr.
  • Rörelseresultat uppgick till -2 090 tkr för perioden jämfört med 292 tkr för samma period föregående år. 2017 års siffra innehåller en engångskostnad i form av avgångsvederlag om 1 892 tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -2 136 (246) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 620 (255) tkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,3 (0,0) kr.

Första nio månaderna (1 januari – 30 September)

  • Nettoomsättningen ökade med 46% jämfört med samma period föregående år, 57 955 (39 666) tkr.
  • Rörelseresultat uppgick till 525 tkr för perioden jämfört med 844 tkr för samma period föregående år. 2017 års siffra innehåller en engångskostnad i form av avgångsvederlag om 1 892 tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -21 (260) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 776 (1 129) tkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,0 (0,0) kr.

Waystream Holding ABs VD, Mats Öberg, kommenterar:

 ” I min första delårsrapport som VD och koncernchef för Waystream kan jag med tillfredsställelse konstatera att vi levererar ytterligare ett försäljningsmässigt starkt tredje kvartal; 60% nettoomsättningsökning jämfört med Q3 ’16 och 46% för första nio månaderna jämfört med 2016. Vi har under perioden tecknat avtal med ytterligare partner i såväl Sverige som Tyskland samt deltagit i och sponsrat BBWF (Broadband World Forum) i Berlin för att etablera nya kontakter inom främst den europeiska marknaden.” 

För mer information, vänligen kontakta: 

Mats Öberg, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 76 881 81 31

Email: mats.oberg@waystream.com 

Susanne Torrbacka, CFO Waystream
Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl.08:30 CET.