Delårsrapport januari-september 2023

Sammanfattning tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med 26,8% till 26 808 (36 604) tkr
 • Bruttoresultatet minskade med 26,0% till 17 518 (23 687) tkr
 • Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) minskade med 72,0% till 2 902 (10 379) tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 84,9% till 1 285 (8 529) tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 78,3% till 1 847 exklusive KPO*(8 529) tkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 (23,3) %
 • Nettoresultatet minskade med 88,7% till 751 (6 662) tkr
 • Nettoresultatet minskade med 80,3% till 1 313 exklusive KPO*(6 662) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 186 (7 257) tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,09 (0,83) kr

Sammanfattning de första nio månaderna

 • Nettoomsättningen minskade med 10,0% till 81 743 (90 784) tkr
 • Bruttoresultatet minskade med 11,7% till 50 686 (61 258) tkr
 • Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) minskade med 81,1% till 4 325 (22 910) tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 102,9% till -527 (18 009) tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 93,6% till 1 156 exklusive KPO* (18 009) tkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till -0,6 (19,8) %
 • Nettoresultatet minskade med 105,6% till -788 (14 108) tkr
 • Nettoresultatet minskade med 93,7% till 895 exklusive KPO* (14 108) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 115 (4 112) tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,10 (1,75) kr

VD kommenterar

Tredje kvartalet bjöd på flera höjdpunkter med bättre marginaler och ett positivt resultat jämfört med föregående kvartal. I Sverige har vi bland annat vunnit flera nya stadsnät och skrivit ett nytt återförsäljaravtal med Transtema för att kunna nå ut till än fler stadsnät framöver och med det fortsätta ta marknadsandelar. I DACH har vi skrivit ett återförsäljaravtal med K-Businesscom vilket är viktigt för vår expansion i området samtidigt som vi bland annat fått leverera en miljonorder till vår nya kund Wilhelm.tel i Hamburgområdet. Totalt sett har vi växt vår affär i Centraleuropa med 157% under tredje kvartalet 2023.

Omsättningen under tredje kvartalet slutade på 26,8 MSEK, med ett rörelseresultat på 1,8 MSEK exklusive KPO och en rörelsemarginal om 7%. Orderingången för kvartalet har varit lägre än motsvarande period 2022 och vi känner fortfarande av den avvaktande stadsnätsmarknaden som vi även lyft upp i tidigare kvartalsrapporter. De underliggande behoven finns fortsatt kvar men projekt har skjutits på framtiden. För oss gäller det att vara redo när marknaden vänder igen vilket vi räknar med att den kommer att göra. Utrullningstakten hos befintliga stadsnätskunder har därför saktat in samtidigt som många fortsatt har produkter på lager från tidigare beställningar. Vi mottog stora beställningar under Q3 och Q4 2022 och detta fortsätter att påverka antalet beställningar negativt under hela 2023. Vi kommer sannolikt inte kunna kompensera för försäljningsbortfallet för årets första nio månader under fjärde kvartalet för att nå våra finansiella mål för 2023. Vår långsiktiga ambition är oförändrad, Waystream Group ska växa organistiskt med god lönsamhet i enlighet med våra finansiella mål. Det är positivt att vi fortsätter att vinna nya kunder och att vi ser att vi har en omsättningstillväxt i både Centraleuropa (76%) och i Sverige (4%) under årets första nio månader. De kunder som drivit stor del av vår försäljning under 2023 kommer från det nykundsbearbete vi gjort under de sista 1,5 åren i Sverige och Tyskland.

Vi har, som vi tidigare berättat, stegvis ökat våra investeringar inom försäljning, marknadsföring och teknikutveckling under åren 2021 och 2022 till nuvarande nivå. För att långsiktigt kunna säkerställa bolagets framtida tillväxt togs beslutet att bredda produktportföljen och förstärka vår marknadsnärvaro så att vi kunde attrahera fler målgrupper vilket vi nu har lyckats göra i mycket större utsträckning. Totalt sett har vi ökat våra investeringar med drygt 8 MSEK under årets första nio månader jämfört med samma period föregående år. Vår långsiktiga strategi är att växa inom våra tre segment, stadsnät, operatörer och fastighetsbolag i Norden och Centraleuropa. Vi är övertygade om att vi fortlöpande kommer att vinna fler kunder inom samtliga segment och att det kommer att ge tillväxt framöver vilket också återspeglas i vår pipeline.

För att kunna fortsätta ha detta fokus på försäljning har vi under kvartalet anställt en ny försäljningschef (Chief Commercial Officer), Jan Backman, som började i mitten av augusti. Jan har en gedigen erfarenhet från vår bransch och har bland annat varit VD för VX Fiber’s lokala bolag i Tyskland de sista fem åren. Den här rekryteringen har verkligen stärkt vårt försäljningsteam men också kunskapen och förståelsen för tyska marknaden och hela DACH området. Vi planerar i dagsläget inte att justera våra personal- eller utvecklingskostnader i övrigt men vi ser samtidigt över alla kostnader för att vara så effektiva som möjligt. Vi ser också över hur vi kan förbättra vår bruttomarginal långsiktigt och på det sättet förbättra vårt rörelseresultat på längre sikt.

Operatörer - Stora möjligheter

I Norden/Baltikum har Telia Estland fortsatt att lägga beställningar och vi gör goda framsteg i

testerna och utvecklingsprojekten för Telia Sverige. Vi är optimistiska inför framtiden för detta ramavtal och förväntar oss ytterligare beställningar från Telia Estland samt från andra länder inom Telia-gruppen. Vi hade på förhand förhoppningar om att utrullningstakten skulle gå något fortare men samtidigt visste vi att det tar lång tid för större operatörer att ta in nya leverantörer i sina nät. Operatörer har höga krav på kvalitet och vill vara säkra på att slutanvändarna får en bra kundupplevelse vilket är långsiktigt positivt för alla parter.

Vi tror att arbetet med Telia inte bara har ökat våra chanser till framgång med dem, utan att det även öppnat upp möjligheter att nå andra operatörer i Norden och Centraleuropa. Vi kommer fortsätta jobba för att vara en central del i fibernätutrullningen i Norden framöver både för operatörer, stadsnäten och fastighetsbolagen.

Norden & Transtema – Framtidstro och ny partner

I Norden och framför allt Sverige har vi fortsatt vårt arbete för att vinna fler stadsnätskunder och fastighetsbolag an. Ett steg i detta var att skriva ett återförsäljaravtal med Transtema. De har idag ett antal stadsnät som kunder och vår ambition är att ersätta den utrustning som sitter i deras nät idag med våra produkter. Detta är ett viktigt steg att helt enkelt kunna nå fler potentiella stadsnät. Samtidigt har vi fått beställningar från GävleNet, Kurbit och några andra stadsnät som visar att våra produkter fortsätter att möta kravbilden bland stadsnäten. Vår ambition är att fortsätta ta marknadsandelar de kommande kvartalen även om det stegvis blir färre och färre kunder som har andra accesswitch leverantörer än Waystream i Sverige.

DACH & K-Businesscom Positiv utveckling

I Centraleuropa genomsyras vårt arbete av en uthållig optimism och ett fortsatt engagemang för sälj- och marknadsaktiviteter. Vi har under kvartalet växt omsättningen med 157% och totalt 76% under årets första nio månader. Vår närvaro på branschmässor och en aktiv inriktning på nya kunder fortsätter att generera nya, värdefulla kundkontakter. Detta underbyggs av våra ansträngningar att framgångsrikt omvandla potentiella kunder, som genomför tester, till nöjda och köpande kunder.

Att vi nu har en så stor lokal operatör som Willy.tel som referens börjar ge resultat. Den andra stora operatören i Hamburg, Wilhelm.tel, har under kvartalet lagt sin första beställning och nu börjat installera Waystreams produkter i sitt nät. Vi är övertygade om att vår framgång med dessa nyckelaktörer kommer att stärka vår position på den tyska marknaden och ge oss möjlighet att bli marknadsledande inom Hamburgregionen.

Vi har under kvartalet även skrivit ett återförsäljaravtal med en av de ledande system-integratörerna i DACH-området, K-Businesscom. De är nu vår återförsäljare i Tyskland, Österrike och Schweiz och expanderar vårt nätverk och öppnar dörrar till nya affärsmöjligheter. Trots en viss avvaktande hållning på marknaden ser vi fram emot en återhämtning och ökad utrullningstakt. Det underliggande behovet av våra produkter och tjänster förblir starkt, och vi står redo att möta efterfrågan när marknaden växer.

Vi ser framtiden an med förväntan och är väl förberedda för den kommande uppgången på marknaden i Centraleuropa. Med vår produktkvalitet, branschkunskap och affärsstrategi är vi positionerade för fortsatt framgång och expansion i regionen.

Produktion, Lager och Likviditet

Skiftet från att ha över 18 månaders leveranstider pga. komponentbristen som vi såg under 2022 till att leveranstider gått ner till 6–12 månader har gjort att vi fått hem fler komponenter långt tidigare än vi hade räknat med och gjort att vår produktion, som jag även i tidigare VD-ord berättat om, sedan slutet på Q1, är i full gång. Som ett resultat av detta har vi nu ett stort lager vilket är positivt både för vår nykundsbearbetning och befintliga kundstock, genom att vi nu har kortare leveranstider. Vi är samtidigt medvetna om att ett större lager innebär en temporär ökning av bundet kapital och därmed driver upp kapitalkostnaderna. Vi har därför under kvartalet tagit genomtänkta steg för att säkerställa vår likviditet. Detta har haft ett särskilt fokus hos oss och vi känner att det succesivt blir bättre.

Vi fortsätter arbeta målinriktat för att effektivisera hela vår kapitalbindningscykel. Målet är att på lång sikt hålla kapitalkostnaderna på en lägre nivå och successivt minska lagernivån. Genom denna strategi ser vi fram emot att kontinuerligt förbättra och optimera vår verksamhet till förmån för både våra kunder och vår organisation.

Vi har en stark tro på vår strategi, våra produkter och vår förmåga att anpassa oss till marknadens skiftande dynamik.

Fredrik Lundberg

VD

Vid frågor om rapporten, skicka dem till ir@waystream.com senast kl 12:00 på rapportdagen.

Klockan 13:00 presenterar VD, Fredrik Lundberg,  Q3 rapporten och svarar på de vanligaste frågorna.
länk för presentation: Waystream Group - YouTube

För mer information kontakta:

Fredrik Lundberg, VD
Tel +46 (0) 72 509 27 76. E-post fredrik.lundberg@waystream.com


 

Om Waystream

Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.com

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Denna information är sådan som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2023 kl.08:00 CET.