Uppdaterad inbjudan till årsstämma 2016 med anledningen av valberedningens beslutsförslag

Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjudes härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 kl 16.30, Kista Science Tower

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2016,
 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 20 maj 2016.

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till Waystream Holding AB, Färögatan 33, 164 51  KISTA  eller via telefon 070-553 20 20, e-mail: susanne.torrbacka@waystream.com . Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 20 maj 2016. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast kl 16.00 den 20 maj 2016 på adressen Färögatan 33,  164 51  KISTA.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på bolagsstämman.

 1.     Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3.     Godkännande av dagordning.
 4.     Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6.     Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
 7.     Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8.     Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10.     Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
 11.     Val av styrelse och, i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuellt revisorssuppleant.
 12.     Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning samt revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress  Färögatan 33,  164 51  KISTA och på bolagets hemsida www.waystream.com från och med den 4 maj 2016. Kallelsen och övriga handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär. 

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen föreslår att Peter Kopelman väljs till ordförande vid årsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Staffan Dahlgren, Peter Kopelman, Heléne Köhler, Johnny Hedlund och Stefan Tegenfalk, samt nyval av Eric Aicardi och Linda Swärd.

Följande information lämnas beträffande de föreslagna nya ledamöterna:

 • Eric Aicardi – CEO och grundare av Mästerlotsen AB. Tidigare CEO och medgrundare av TEC Finance Group. Eric kompletterar styrelsen med en god insyn i den svenska IT branschen , både vad gäller finansieringslösningar och produktval.

 • Linda Swärd – Public Sector Director Microsoft, tidigare Regional Sales Manager Public Sector på Cisco. Linda har en gedigen erfarenhet från sälj- och partnerhantering i vår bransch och blir därför ett mycket gott komplement för styrelsen.

Valberedningen föreslår omval av Peter Kopelman som styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn. Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsearbetet för var och en av styrelseledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrat. Valberedningens förslag innebär ett arvode om 250 000 kronor till styrelsens ordförande, 50 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Valberedningen föreslår att PwC AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. PwC AB har informerat Waystream Holding AB om att den auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer att utses till huvudansvarig revisor om PwC AB omväljs till revisor.

Valberedningen kommer att bildas under september 2016 efter samråd med de, per den 31 augusti 2016, fyra största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. Styrelsens ordförande ska även vara ledamot i valberedningen och ansvara för att sammankalla valberedningen. Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid sitt första möte.

Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman 2017 om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Valberedningen ska ha till syfte att lämna förslag beträffande ordförande på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, arvode och ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning till eventuellt utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning, för den nästföljande årsstämman.

Styrelsens beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 39 664 614 kronor, förs över i ny räkning.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Torrbacka, CFO
Telefon: 08-56 26 94 50
E-post susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.